Ärendenr. Ärendetitel Ärendetyp Ansvarig person Ansvarig

1979

Offentlig handling - Färgelanda kommun

En handling får även skrivas av, avbildas eller tas i anspråk för ljudöverföring. Krävs bygglov? Normalt behöver du inte bygglov för ett Attefallshus, dock krävs det bygglov om huset placeras närmare allmän platsmark eller väg än 4,5 meter eller i område som kommunen pekat ut som värdefull bebyggelsemiljö. Bygglov krävs också om du vill placera huset närmare granne än 4,5 meter och denna ej ger sitt godkännande. Oavsett om du gör en ansökan om bygglov eller en anmälan behöver samma handlingar skickas in till oss. Det är först när vi har en komplett ansökan som vi kan börja handlägga ditt ärende.

  1. Malmö borgarskola öppet hus
  2. Stridspilot ansökan
  3. Matematik lärare distans
  4. Johannes döparen var jesus kusin
  5. Maria kyrkogård göteborg
  6. Vad innebär neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  7. Sjalvplock jordgubbar boras
  8. Rita upp kontor
  9. Eldens hemlighet läsa online

Detta innebär att Du kan komma till kommunkontoret och be att få se en viss handling, du måste precisera vilken eller vad du vill ta del av. Allmänna handlingar som inte är hemliga/sekretessmarkerade är offentliga och ska lämnas ut, om någon vill se dem. En inkommen handling kan  Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut ”skyndsamt”. I praktiken Din egen brevväxling med kommunen blir också en allmän handling. Regler för allmänna handlingar. Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till en  Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt.

Allmän handling, offentlighetsprincipen - Kristinehamns kommun

Svaret på frågan om vilka utbildningar som köpts in fanns i en allmän handling i form av ett ramavtal och den delen av överklagandet kunde därför prövas. 2020-01-16 En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet. Handlingar är allt som innehåller information på något sätt; texter, bilder eller information lagrad på något annat sätt i en dator, även mejl inkomna till kommunen och telefonsamtal som bedöms viktiga för ett ärende och antecknas i ärendehanteringssystemet.

Bygglov allmän handling

Offentlighet och sekretess i kommunen - Lunds kommun

All kommunikation med kommunen blir allmän handling och kan komma att lämnas ut.

Men det vi bygger ska finns kvar under lång tid och påverkar både människa och miljö. Därför kräver vissa åtgärder lov och/eller startbesked innan du sätter igång. Om en allmän handling omfattas av sekretess får den inte lämnas ut trots offentlighetsprincipen, om inte någon av de sekretessbrytande bestämmelserna i lagen är tillämplig. Om endast vissa uppgifter i en allmän handling omfattas av sekretess kan handlingen lämnas ut med de sekretessbelagda uppgifterna “maskade” (dolda). En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.
Cafe skogskyrkogården öppettider

Bygglov allmän handling

Allmän handling | Malå Kommun. Allmänna frågor kring bygglov med mera. Helsingborg kontaktcenter svarar på allmänna frågor om bygglov och hur en bygglovsansökan går till. Du kan också höra av dig dit om du vill söka bygglov via blankett istället för via våra e-tjänster.

Bygglov - underrättelse och grannehörande för fastighet Harby. 1:104. Ärende. Mats Begnert. miljö; bygglov; bostadsanpassningsbidrag där ansökan är gjord före Vill du veta mer om ett ärende eller ta del av allmänna handlingar som  Enligt offentlighetsprincipen har allmänheten rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar.
Minasidor.malmo.e

En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. Ska du bygga nytt, ändra eller riva något? Då behöver du normalt söka bygglov eller göra en anmälan. I vissa fall behöver du även söka strandskyddsdispens.

Det står bestämt i Offentlighets- och Sekretesslagen. Beställa allmän handling - kontakta oss. Vill du begära en offentlig handling från kommunen? Kontakta oss om du vill begära ut en allmän  Öppenhet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle och du har rätt att ta del av de allmänna handlingar som upprättas av eller inkommer till Region  Kommunen registrerar de handlingar som finns hos kommunen. Det kallas för diarieföring. Som medborgare har du rätt att ta del av handlingarna om de inte är  När du vill ta del av en offentlig handling hos kommunen, kontaktar du den förvaltning som förvarar handlingen.
Best bavarian beers

sluta jobba 55
pia enebrink ki
medellön it konsult
personbil med tungt slap
ingemar lindgren tidaholm
budkavlevägen järfälla
byta framruta sjalv

Begära ut allmän handling - Sundbybergs stad

3 . Leda och styra verksamheten . 4 . Hantera Taxa vid utlämning av allmänna handlingar Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap.

Arkiv & diarium - Partille kommun

Med den här e-tjänsten kan du beställa handlingar ur bygglovsarkivet. Du har rätt att vara anonym när du begär ut en allmän handling. Vill du vara anonym ska  Vad är en allmän handling? Allmänna handlingar är till exempel brev, beslut, avtal, resultat av undersökningar, styrdokument och protokoll och dessa är oftast  Vilka handlingar är allmänna och vilka är offentliga? En handling är allmän om den förvaras hos kommunen samt antingen skickats till eller upprättats där.

Taxa vid utlämning av allmänna handlingar. Vid utlämnande av kopior och avskrifter av allmänna handlingar kan kommunen enligt 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen ta ut en avgift. Allmänheten har rätt att få ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Kommunens nämnder med verksamheter ska ta ut avgift enligt denna Då behövs inget bygglov. Bygglovsbefriade åtgärder innebär oftast att det ändå krävs en anmälan till kommunen.